• گزارشی کوتاە بە عاشقترینها؛

  Posted on maj 8th, 2012 maaroufosmani No comments

  
  شما کە بودید، سخن از ازادی، سخن از عدالت و حقوق انسانی بود. نە اینکە اختلاف نبود، چرا بود و هنوز فــــرزاد تو گوشها نجوا میکند کە بین انعکاس صدای زندانیان کرد و دیگر زندانیها تفاوت هست و حتا رسانهای احزاب کرد هم متفاوت بە زندانیان کرد مینگرند. اما حقیقتن فرزاد کمانگر و سخن مجید توکلی این جو، این ندیدنها را بە عقب راند. حقیقتن در کارزار نجات شماها همە و همە یک دل و یک صدا فریاد بودند و چون تنی واحد بە استبداد تلنگر زدند. در رسا و سوگتان همە چشمها خیس اشک بود و نبودنتان در باورها نمیگنجید…١
  اما اکنون نە… افسوس مدتهاست واژەهای زیبا فراموش گشتەاند و دیگر کسی کە نە، اما بسیار کم شمارند انانی کە از درد مشترک، از شیرین علم هوییها و نرگس محمدیها سخن میرانند
  شما کە بودید، انطرفیها زور میزدند کە فرهاد وکیلی و مصطفی تاجزادە را در بند و زنجیر نگهدارند اما اینطرفیها نە بە اندازە کافی ، شاید بە همان اندازە کە در توان داشتند،فشار می اوردند کە نامهای چون علی حیدریان را بشناسانند و عالم را با بهمن احمد امویی اشنا کنند

  اما دریغ ، اکنون زندانها مملو از مهدی اسلامیان ها و حبیب گلپری پورهاست ولی سخن، سخن از سفر محمود بە سە نقطە در خلیج است. خلیجی کە بهای فارس نامیدن ان، سکوت من و سکوت ما در مقابل غل و زنجیر ولایت بر گردەی دلیرانی چون رضا شهابی و ساسان آقایی است

  زور و تلاش ما کە نتوانست سایەی مرگ را از سر شماها دور کند و ارادەی ولی فقیە جبار را بشکند اکنون در نبرد با بیگانگان است، گرچە خوشنامانش در اوین و در قزلحصارها و در همین وطن در بندند و ما گوئی فراموش کردەایم, تا استبداد هست، فارس بودن خلیج هم فضیلت و افتخاری نیست کە نیست…١

  فرزاد کمانگر، شیرین علم هویی، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان را در سحرگاە ١٩ اردیبهشت ناعادلانە بدار اویختند تا حکم، حکم ولی فقیە و استمرار استبداد و دیکتاتوری …١

  :شاملو میگوید
  حرف‌ات را به من بگو
  قلب‌ات را به من بده
  من ريشه‌هاي ِ تو را دريافته‌ام
  با لبان‌ات براي ِ همه لب‌ها سخن گفته‌ام
  و دست‌هاي‌ات با دستان ِ من آشناست.
  در خلوت ِ روشن با تو گريسته‌ام
  براي ِ خاطر ِ زنده‌گان،
  و در گورستان ِ تاريک با تو خوانده‌ام زيباترين ِ سرودها را
  زيرا که مرده‌گان ِ اين سال
  عاشق‌ترين ِ زنده‌گان بوده‌اند

  عکس از رادیو وبسایت کردانە

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu