• «بە خاطر صلح»

  Posted on september 22nd, 2012 maaroufosmani No comments

  Foto«بە خاطر صلح»

  دوستان عزیز صلح طلب، بالا آمدن صفحەی «بە خاطر صلح» را بە شما و تمام صلح جویان تبریک می‌گویم و امید است قدم‌های شما کە بی‌شک امیدوار کنندە است بە نهادینە شدن «عدم خشونت»، «گفتگو و گفتگو» و «صلح طلبی» در جامعەی ایران، یاری رساند و صدای رسای گردد برای «تنفر از جنگ و خشونت» در اجتماعمان کە مغلوب خشن‌ترین گروە «جنگ طلب» گردیدە است.؛

  بدون شک، آرمان والایتان «صلح»، تضمین آرامش، یاریگر رفاە و یگانە راە همزیستی است. دمکراسی، عدالت و آزادی بدون وجود صلح ممکن نخواهند بود بنابراین می توان گفت کە صلح آرمانی مقدس است همچون عدالت، و والا بسان آزادی. پس چە باک از گسترش کمپین«بە خاطر صلح»؟  مطمئناً بدون پیوند زدن ارادەی صلح جویان در منطقە وجهان، هدف شما ببار نمی نشیند. می‌خواهم بگویم، اگر عفریت جنگ زندگی و آسایش مردم ایران را تهدید می‌کند طبیعی است کە آسایش و آرامش مردمان منطقە و طرف‌های درگیر را هم بە مخاطرە می‌اندازد، یعنی سرنوشت ما، آرامش ما در منطقە بە هم گرە خوردە است و ضروری است کە ارادەهایمان را هم بە هم گرە زنیم.؛

  اگر جنگ بر علیە مردم ایران زشت است بە‌‌‌ همان نسبت هم علیە مردمان سوریە، لبنان، عراق، اسرائیل و…. نفرت انگیز است. در واقع صلح پدیدەای منطقەای و جهانی است.                                                              برای سد نمودن راە جنگ طلبان، گریزی ازهمدلی و همگامی با مردم منطقە و جهان نیست. پس نباید هراسید کە از آرامش مردم سوریە، عراق، افغانستان، لبنان و اسرائیل دفاع نمود؟

  بدهی است کە جنگ طلبان حکومت اسرائیل ربطی بە صلح خواهان آن کشور ندارند هم چنانکە آرمان صلح جویان ایران خلاف ارادەی خشونت طلبان حکومت ایران است. صلح طلبان اسرائیل مدت‌هاست کە کمپین بسیار فعال علیە جنگ احتمالی بە راە انداختەاند. هیچ مصلحتی در عدم ارتباط با ان‌ها وجود دارد شایستە نیست کە خط کشی‌های حکومت را پذیرفت و در فضای مجازی هم نتوان با صلح طلبان اسرائیل ارتباط برقرار کرد. ضروری است کە ارادە‌ها را بە هم پیوند زد و برای اهداف مشترک «صلح» تلاش مشترک را برعلیە اغراض «حکام جنگی» سازمان داد.؛

  چند روز پیش فرماندە سپاە پاسداران ایران آقای محمد علی جعفری و بعد از او سرلشکر قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران بە روشنی گفتند کە ما در سوریە نیروی نظامی برای مشاورە داریم و در ٢١ سپتامبر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل مشترک نیروهای مسلح، اظهارات اخیر بشار اسد که گفته بود «جنگ سوریه جنگ ایران است» را تأیید کردە است. البتە بسیاری از کشور‌ها تاکید می‌کنند کە ایران بە صورت فعال و مستمر در امور سوریە دخالت نظامی می‌کند و پشتیبان حکومت بشار اسد است و این سخنان فرماندهان نظامی بە مثابە تایید این امر تلقی گشت.؛

  اگر حملە و دخالت نظامی دول غربی یا هر قدرت منطقەای دیگر در ایران غیر مشروع و عملی قبیح است؟ طبیعی است کە دخالت آشکار ایران درامور سوریە و لبنان و کمک بە نظام جنایت کار بشار اسد در سرکوب مردم آن کشور عملی جنایتکارانە است کە باید محکوم شود و تصمیم حکومت گران را بە چالش کشید، از ارادەی آنها تبری جست و از خواست مردم سوریە و حاکمیت مردم لبنان دفاع نمود؟ اگر مردم سوریە و لبنان نخواهند بە شیوەهای کە ایران دوست می‌دارد محور مقاومت باشند، چە کار باید بکنند؟

  آیا بە‌‌ همان نسبت کە هشدار می‌دهیم، کسی نباید صلح و آرامش ما را بە هم بزند نباید بە محکوم کردن بە هم زنندگان آرامش مردم لبنان وسوریە بپردازیم؟

   باید پذیرفت کە جنوب لبنان دە‌ها سال است کە جولانگاه حکومت بی‌مسئولیت ایران است و این عمل بە به وجود آمدن ”قدرت در درون قدرت” در لبنان انجامیدەاست. بە‌‌ همان نسبت کە دخالت بیگانگان در ایران عملی قبیح است، دخالت ایران در لبنان زشت و نا پذیرفتنی است. آیا ما بە دخالت در لبنان و سوریە اعتراض کردەایم و اکنون بە آن معترض هستیم؟                                                                                                             مشخص است کە حاکمان ستمگر ج. ا ایران برای ارادە و خواست مردمان صلح جوی کە باید تصمیم گیران سیاست‌های خرد و کلان کشور باشند بها و ارزشی قائل نیستند و نخبەگان دمکراسی خواه ایرانی رسانە و بلندگوی برای ابراز عقیدە در اختیار ندارند و اگر رسانەی محدودی هم برای ابراز نظر یافتند از مجازت در امان نیستند. بنابراین، این نوشتە انتقاد از عملکرد شما صلح خواهان نیست هیچ،  تایید وعشق بە آرمان والایتان است.                                                                            شاید بتوان گفت کە، این سطور را می‌توان تاکید بر انتظار شکستن سد‌ها، مرز‌ها و خطوط قرمزی دانست کە حکومتگران، خصوصان حاکمان جمهوری اسلامی تلاش کردەاند برای عدم ارتباط ملت‌ها وضع کنند. شما نیک می‌داند کە «نفی جنگ»، تلاش «بەخاطر صلح» از کوشش «برای دمکراسی» و دفاع از «عدالت گروهی» و قبول «شروط همزیستی مسالمت آمیز»، جدا نیست و تولد همەی این ارزش‌ها با «گفتگو و در گفتگو» میسر می‌گردد. برای «نە گفتن بە جنگ» باید بە صورت مشترک فریاد زد، نباید این فریا بە هیچ مصلحتی گرە بخورد،  صالحانە صلح خواست و بەخاطر ارزش والای همزیستی‌اش، از تعصبات کور گذشت و خطوط قرمز را شکست و آنگاە بە شکست جنگ طلبان امیدوار بود.؛

   با آرزوی موفقیت برای همەی مدافعان صلح در سرار گیتی .؛

  لازم بە ذکر است کە صفحەای در فیسبوک با نام ” بە خاطر صلح ” بالا آمدە است و بسیاری از صلح جویان ایرانی بدان پیوستەاند و در نظر دارند ان را بە مکانی علیە جنگ طلبان داخلی و خارجی تبدیل نمایند و این نوشتە خطاب بە آنها است.؛

  معروف عثمانی اوپسالا

  Leave a reply

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu