• وعدە پیروزی درجنگ‌، بهانەای برای خاموش نمودن ندای دمکراسی خواهی و صلح‌طلبی است

  Posted on juli 23rd, 2014 maaroufosmani No comments

  «بگذار ارتش دفاعی اسراییل پیروز شود» از جانب جنگ‌طلبان اسرائیل کپی همان شعار «بگذار رزمندگان اسلام پیروز گردند» جمهوری اسلامی و «بگذار نیروهای مقاومت ارتش اسرائیل را نابود کنند» گروە بنیادگرای حماس است. دقیقاهمان تاکتیکی است کە همە قدرت‌مداران مُزَوِّر در همە کشورها برای سرکوب هر ندای دمکراسی خواهی و صلح طلبی بکار می‌برند

  Blodigaste+dagen+i+Gaza

  اگر دقت کردە باشیم، بعد از گذشت دو سال از حملە عراق بە ایران و بازپس‌گیری زمینهای اشغالی از چنگال ارتش صدام حسین، نبرد ایران و عراق از موضع دفاعی عبور کرد و طبق ارادە فرماندە کل قوا آیت‌اللە خمینی بدین بهانە کە، راە قدس از کربلا می‌گذرد ٦ سال دیگر تداوم یافت، تا هر تپەای از خاک جنوب و هر کرانە و نهری از جزیرە مجنون بە خون آغشتە و تمام آرزوهای کوچک و بزرگ جوانان ایرانی و عراقی در این جنگ لعنتی با شعارهای پوچ و توخالی چال شد؟
  همچنانکە همە شاهد بودیم در کمتر از ١٥ سال ورق بە نفع جمهوری اسلامی برگشت و در نتیجە حملە آمریکا بە عراق، کربلا بدون پرداخت هیچ هزینەای بە پارک قدم زنی فرماندهان سپاە تبدیل شد و ایران بە جادەای دست یافت کە مدعی بود برای آزاد سازی قدس بدان نیاز دارد. اما فرماندهان قلدر سپاە جادەقدس را نە جهت کمک بە مردم مظلوم فلسطین، بلکە بهانەای برای « هیس هیس‌» گفتن بە مردم خویش می‌خواستند.اگر دروغ نمی‌گفتند/نمی‌گویند مدت‌هاست کە جادە شوسە تا دیوار قدس را در اختیار دارند!

  اکنون چهاردە سال است کە جنگ‌طلبان اسرائیل «بگذار ارتش دفاعی اسراییل پیروز شود» را تکرار می‌کنند و از آن همچون وسیلەای برای خاموش نمودن صدای انسان‌های صلح خواه اسرائیلی کە فریاد می‌زنند، کشتن کودکان غزە پیروزی نیست، سود می‌برند. صلح‌خواهان اسرائیلی علاوە بر درک بی‌گناهی مردم غزە می‌دانند کە مخابرە تصویر کودکان غرق در خون فلسطینی بە سراسر جهان، کافی است تا هر اسرائیلی در چشم بسیاری از جهانیان همچون یک قاتل بالفطره نمود، پیدا کند همچنانکە طبق آمار، بعد از جنگ اخیر نوار غزە آمار یهودی‌ستیزی در کشورهای اروپایی بە شدت بالا رفتە است.

  سر دادن شعار « نە غزە نە لبنان، جانم فدای ایران» از جانب معترضان انتخاباتی سال ٨٨ فارغ از درستی یا نادرستی آن، هنوز همانند پتکی است کە از جانب تیم‌های نظامی امنیتی حاکم بر ایران بر فرق سر هر مخالف و منتقدی فرود می‌آید کە «نمی‌گذارند رزمندگان اسلام پیروز گردند».
  مقصود و مراد جنگ‌طلبان ریاکار و مُزَوِّر از شعارهای «بگذار ارتش دفاعی اسراییل پیروز شود» اهدای آرامش بە جامعە اسرائیل نیست همچنانکە هدف از طرح «بگذار مقاومت غزە، ارتش اسرائیل را نابود کند» شکستن محاصرە غزە نیست، بلکە دقیقا برعکس، هدف از طرح این شعارها، بستن سلول‌های تنفس جامعەی اسرائیل و فلسطین است کە در وضعیت عادی قطعا مسیر صلح و دوستی را انتخاب خواهند نمود.
  شعار و تاکتیک جنگ طلبان، استدلال مژدەدهندەگان پیروزی در جنگ و دلایل آنهای کە بذر تنفر و نفرت را می‌کارند یکی است؛ « خوشبختی آن‌ها در نابودی دیگران نهفتە است».
  جامعەای کە بە این مُزَوِّران « نە » نگوید و ارادە خود را در اختیار جنگ‌طلبان بگذارد علاوە بر اینکە روی آرامش نخواهد دید، شکستش حتمی است، همچنانکە آلمان نازی، عراق بعثی و ایران اسلامی شکست خوردند، جنگ‌طلبان اسرائیل هم شکست خواهند خورد.
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  * منظور از جنگ و جنگ‌طلبان، جنگ مشروع و دفاع از مردم بی‌دفاع در مقابل متجاوز و جنایتکاران نیست.
  جملە «بگذار ارتش دفاعی اسراییل پیروز شود» از مقالەی نویسندە اسرائیلی اخذ شدە است. برای خواندن آن اینجــــــا کلیک کنید.

  Leave a reply

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu