• نگاهی کوتاە بە سخنان امروز آقای خامنەای

  Posted on juni 4th, 2014 maaroufosmani No comments

  امروزآقای خامنەای از امام خمینی، نظام اسلامی، ولایت فقیە، سازگاری شریعت اسلامی با مردم سالاری، عدالت گستری نظام اسلامی، فقر زدایی، رد زور و قهر در برخورد با مردم، اتکای بە مردم، فساد زدائی، تضمین آزادی‌های سیاسی و مدنی، مردم سالاری دینی و اختیار و اشتیاق مردم در مشارکت در پروسەهای سیاسی و اقتصادی کشور سخن گفتە است.

  ١- آقای خامنەای ٢٥ سال است کە بر کرسی سلطانی ولایت تکیە زدە است بدون اینکە بە کسی جوابگو باشد، اجازە طرح پرسش بدهد و یا بە آرای مردم و خواست مردم توجە نماید. خود می‌گوید و خود تایید می‌کند و سپس سیستم و دستگاەهای حکومتی برای واقعی نشان دادن این نظرات دست بکار می‌شوند و بیش از همە کس خود آقای خامنەای آن‌ها را باور می‌کند.
  اندیشە و فرضیات او واقعیت‌های انکار ناپذیر و دقیقترین تشخیص‌های ممکن هستند. دانش، تخصص و آمار برای آقای خامنەای زمانی قابل تامل و اتکا هستند کە تایید کنندە نظرات وی باشند مطالب خلاف ایدەها و نظرات وی، یا بی‌ارزشند یا ساختە و پرداختە دشمنانند.

  خلاف واقع سخن گفتن برای وی بسیار آسان است. گاهی دروغ‌های شاخداری برزبان می‌راند کە اگر از نوەهای خود هم سوال کند عدم واقعی بودن آن ادعا را گشزد می‌کنند.
  بە این ادعا در گفتەهای امروز وی توجە کنید. خامنەای :”هیچ قدرت و غلبه ای در مکتب امام که از تقلب (در منبع تغلب ذکر شدە است) و از اعمال زور حاصل شده باشد، مورد قبول نیست. در نظام اسلامی، قهر و غلبه معنا ندارد.” و در بخشی دیگر می‌گوید :”در میدان علم و فناوری جمهوری اسلامی با وجود همه این تحریم ها ماهواره به فضا می فرستد، موجود زنده به فضا می فرستد و بر می گرداند، انرژی هسته ای تولید می کند، در بسیاری از دانش های نوپدید جزو 10 کشور اول دنیا قرار می گیرد. شتاب پیشرفت علم در جمهوری اسلامی 13 برابر متوسط دنیا اعلام می شود از سوی مراکز مسوول این کار در دنیا. خدمات علمی و فنی به کشورهای مختلف صادر می کند، با وجود تحریم های بی سابقه یک کشور 75 میلیونی را اداره می کند.” پ.نقل قول – علاوە بر اینکە آقای خامنەای عادت ندارد برای گفتەهای خود سندی ارائە کند، از فسادها، ضعف‌ها و آمارهای منفی جهانی در مورد ایران سخنی نمی‌گوید. از آمار اعدام، زندانیان، اعتیاد و بی‌کاری حرفی نمی‌زند. برای مثال بە گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌الملل در مورد فساد اداری و اقتصادی کشورها کە برای هر نظامی اهمیت فراوانی دارد، اشارەای نمی‌کند. ( ایران در سال ٢٠١٣ در مورد فساد اداری و اقتصادی، از میان ١٧٥ کشور رتبە ١٤٤ را کسب کردە است.

  علاوە بر بیماری ”توهم” کە پیوستە ناظران ادعا می‌کنند آقای خامنەای بە آن مبتلا است، ٢٥ سال زمامداری آقای خامنەای بە وضوح نشان میدهد کە ایشان بە منابع یا منبع رصد عملکرد و بازتاب سیاست‌ها خود کاملا اعتماد دارد و از آن‌ها نە تنها مشاورە بلکە رهنمود می‌گیرد. و این منبع نهاد یا سازمانی نیست غیر از سپاە پاسداران انقلاب اسلامی.

  در واقع سپاە پاسداران با انحصاری کردن کانال‌های منتهی بە رهبر جمهوری اسلامی، هر تفسیر و تحلیلی را کە بخواهند بە خورد آقای خامنەای می‌دهند و وی را بە هر تصمیمی کە بپسندند، رهنمون می‌کنند. ضرورتا این بە معنی عدم دسترسی فیزیکی دیگران بە خامنەای نیست بلکە می‌توان گفت کە فرماندەهان سپاە و نهادهای امنیتی ”اعتماد” رهبر جمهوری اسلامی را تسخیر کردەاند. استمرار و تداوم این وضعیت در ٢٥ سال گذشتە، آقای خامنەای را معتاد نمودە است.

  آقای رفسنجانی، بخشی از اصلاح‌طلبان و دولت روحانی تلاش دارند کە ”اعتماد آقای خامنەای بە سپاە و نیروهای امنیتی” را تضعیف کنند و خود بە یکی از منابع قابل اعتماد رهبر جمهوری اسلامی تبدیل گردند اما بدون شک آن‌ها در این حرکت موفق نخواهند شد. بە نظر می‌رسد اگر آنها بجای این تلاش بی‌هودە، پروسە کنار زدن فرماندهان تندرو کنونی سپاە پاسداران را در پیش بگیرند احتمال موفقیت آن‌ها بیشتر خواهد بود.

  Leave a reply

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu