• دو جنایت، دو برداشت و یک نتیجەگیری

  Posted on mars 26th, 2014 maaroufosmani No comments

  Skärmklipp

  منتشر شدە در ایران امروز

  سازمان بنیاد گرای سنی مذهب جیش العدل در تاریخ 17بهمن 92 طی عملیاتی موفق بە اسارت در آوردن 5 تن از مرزبانان جمهوری اسلامی از جملە ”گروهبان یکم جمشید دانایی فر” ‌گردید.
  نحوە عملیات و بە اسارت درآوردن این مرزبانان در فیلمی کە گروە جیش‌العدل منتشر نمودە است بە خوبی نشان می‌دهد کە این مرزبانان هنگامی کە مورد هجوم واقع شدەاند مطلقا مسائل امنیتی و نظامی را مراعات ننمودە بودند و بە نظر من این خود گویای این نکتە است کە آن‌ها کوچکترین دغدغە مشترک امنیتی و اطلاعاتی با حاکمیت نداشتە بلکە تنها مشغول سپری کردن زمان ماموریت خود بودەاند.
  پنج مرزبان نزدیک بە دو ماە است کە دوران اسارت خود را می‌گذرانند بدون اینکە مقامات جمهوری اسلامی اقدام محسوسی را برای آزادی آن‌ها انجام دهند.
  روز یکشنبە نیروهای جیش‌العدل اعلام کردند کە بە تلافی کشتە شدن علی نارویی، گروهبان جمشید دانایی‌فر کە همسرش دە روز پیش فرزندی بە دنیا آوردە است، را دار زدەاند.

  علی نارویی در سن 16 سالگی، هنگامی که هنوز به سن قانونی وبلوغ نرسیده بود توسط نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی جهت فشار بر برادرش، کە جزو فعالین مخالف جمهوری اسلامی است،در روستای سبزپوشان نصرت آباد دستگیر شد. علی پس از 8 ماه شکنجه به 18 سال زندان در تبعید محکوم گشت. نامبرده در زمان بازداشت و در زیر شکنجه های وزارت اطلاعات دچار شکستگی فک و بینی گشت و در طی سالها زندان هیچ گونه اقدامی برای درمان وی صورت نگرفته بود. رسانه های حقوق بشری و سازمان های دفاع از حقوق زندانیان سیاسی بارها در مورد وضعیت وخیم علی نارویی هشدار داده بودند.

  مدت‌ها پیش این زندانی سیاسی بە زندان ارومیە تبعید گشت در حالی کە نیروهای وزارت اطلاعات برای درمان فک شکستە نامبردە، خود هیچ گونه اقدامی انجام ندادە بودند با درخواست خانواده وی مبنی بر پرداخت هزینه های درمان علی نیز موافقت نکردند.
  بعد از عملیات سازمان جیش العدل در تاریخ 17بهمن 92 و به اسارت در آمدن 5 تن از مرزبانان جمهوری اسلامی علی نارویی با وجود وضعیت وخیم جسمی, بار دیگر مورد شکنجه قرار گرفت و حدود یک هفتە پیش در زندان جان باخت.

  وزارت اطلاعات طی تماسی با خانواده ی وی جهت موافقت با درمان وی با هزینه ی شخصی، خواهان چهارمیلیون تومان وجه نقد شدە و از خانواده ی ایشان در خواست نموده بودند که به ملاقات وی در زندان بروند . اما خانواده در زندان با جسد کبود شده فرزنداشان همراه با تهدید وزارت اطلاعات مبنی بر رسانه ای نکردن خبر درگذشت وی روبرو گشتند.
  - خبر اعدام گروهبان یکم جمشید دانایی‌فر در شبکەهای اجتماعی هزاران بار بە طرق مختلف باز نشر گشت و مشترکان شبکەهای اجتماعی با انتشار اشعار ، استاتوس‌های مربوط بە سربازان اسیر و عکس‌های مختلف از مرزبانان گروگان گرفتە شدە، از اعدام جمشید دانایی‌فر بە وسیلە جیش‌العدل اعلام انزجار نمودند.

  . – کمتر کسی نسبت بە مرگ علی نارویی در زندان واکنش نشان داد

  فارغ از تحلیل علل و بسترهای شکل گیری گروەهای شبیە بە جیش‌العدل در نواحی محرومی همچون سیستان و بلوچستان، علی نارویی در سن ١٦ سالگی دستگیر شدە بود و بدون توجە بە درستی یا نادرستی اتهامات نامبردە، نە تنها شکنجە و محکومیت ایشان بە وسیلە حکومت ایران غیر قانونی و جرمی آشکار بودە بلکە محاکمە و بازجویی وی نیز امری غیر قانونی و غیر انسانی بودە است.

  گروهبان یکم جمشید دانایی‌فر فردی نظامی بود و برای این شغل حقوق دریافت نمودە است. بدون شک هر کسی کە بە استخدام نیروهای مسلح هر حکومتی در می‌آید، یکی از ابتدائی‌ترین ریسک‌های مطرح برای وی جان‌باختن در حادثەها، درگیری‌ها و دستگیری‌هاست.

  شکی نیست کە گروە جیش‌العدل نە تنها مجاز بە اعدام هیچ کسی در این کرە خاکی نیست بلکە حتی مجاز بە بازجویی و محاکمە هیچ فردی نیست. فارغ از پرداختن بە اهداف این گروە نزدیک بە القاعدە، این گروە طبق هیچ ضوابط جهانی و عرف انسانی محق بە داشتن هیچ سلاحی نیست مگر اینکە با رعایت ضوابط قانونی بدین کار دست بزنند.

  بدون در نظر گرفتن موارد بالا ، هیچ اتهام قابل اثباتی مبنی بر دست داشتن جمشید دانایی‌فر در هیچ جنایتی مطرح نشدە است و بدون شک اعدام نابردە بە وسیلە گروە جیش‌العدل جنایتی آشکار و غیر قابل گذشت است. علاوە بر اینکە این خود تاییدی آشکار مبنی بر تن ندادن سازمان جیش‌العدل بە وظایف و حقوق انسانی است.

  در مورد سکوت نخبەگان ایرانی نسبت بە ”جان باختن علی نارویی” در زندان چە می‌توان گفت؟
  اگر سازمان جیش‌العدل بە هیچ ضوابط قانونی و ارزش انسانی تن نمی‌دهد، با توجە بە نزدیکی فکری آن‌ها با القاعدە و اعتقاد بە خشونت مذهبی قابل درک است. اما جمهوری اسلامی کە مدعی حکومتی برخوردار از رافت اسلامی، مقتدر و مشروع بر کشور است، بە بهانە ایجاد امنیت، تا اکنون دەها جنایت آشکار و نهان را علیە فعالین بلوچ انجام دادە ولی وضعیت امنیتی سیستان و بلوچستان وخیم تر گشتە و جیش‌العدل هم ثمرە و میوە همین اعمال سرکوبگرانە است، قابل درک نیست کە چرا از این اعمال ضد بشری دست بردار نیست؟

  احتمالا انسان بە راحتی قادر بە تحلیل اعمال حکومتی دیکتاتور و سرکوب‌گر همانند جمهوری اسلامی و کردار گروهی جنایت‌کار و تروریست همانند جیش‌العدل باشد اما سکوت نخبەگان و فرهیختگان ایرانی در برابر مرگ علی نارویی و همزمان همدردی، مرثیەسرایی، شعر خوانی و اعلام انزجار بە این گستردگی در برابر اعدام جمشید دانایی‌فر، اگر قابل تحلیل و تفسیر باشد، حاوی پیامی بسیار تاسف بار است.

  با این اوصاف، با توجە بە رفتار جمعی ایرانیان در شبکەهای اجتماعی، احتمالا ارزش انسان‌ها برای آن‌ها متفاوت باشد و اعتقاد بە این ”تفاوت” وضعیتی را ایجاد نمودە کە ایرانیان با بعضی از کشتن‌ها و جان ستاندن‌ها موافق هستند و با بعضی دیگر مخالف. شاید هم ملیت، قومیت و مذهب متوفی در بر انگیختن احساس همددری و محکوم نمودن ”جنایت” تاثیرگذار باشد؟

  نتیجە گیری: طبق فرضیە چرخە خشونت، تا علی نارویی چنین ظالمانە در زندان جان ببازد، سر جمشید دانایی فر بی‌گناهانە بالای دار می‌رود، چە ”تو و من” برای مرگ یکی شعر بسرایم و چە هنگامەی مرگ دیگری سکوت کنیم یا هل‌هلە بزنیم. در واقع ماشین مرگ بە خواست و فرمان ما بە چپ و راست نمی‌چرخد اما با ارادە همە مردم ایران قابل توقف است.

  Leave a reply

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu