• سهم خواهی خانە مداحان از تقدس مذهبی حکومتی

  Posted on januari 11th, 2014 maaroufosmani No comments

  خبر را اینجا بخوانید

  بعد از تیر اندازی یک مداح بە سوی سرنشینان یک ماشین شخصی کە ظاهرا بە خاطر مشکلات ترافیک بە وجود آمدە بود، بعد از اظهار نظر جانبدارنە مقامات انتظامی از شخص تیرانداز، اکنون تشکلی با عنوان ”خانه مداحان” با انتشار بیانیه‌ای از محمود کریمی، مداح تیرانداز دفاع کردە است.خانه مداحان در بیانیه خود آورده است: ”آن چه در پس پرده ماجرای رخ داده می‌گذرد، نشانه گرفتن هیات‌های عزاداری و اصل و فلسفه قیام عاشورا است.”

  بە نظر می‌رسد در هنگامە شکل‌گیری یک اندیشە هالە تقدس روی یک یا چند عنصر از آن اندیشە بە صورتی کە آن‌ها را از نقد و مخالفت مبرا بداند، وجود نداشتە است. همچنانکە در ابتدای شکل گیری دین اسلام هم این عناصر مورد نقد و پرسش‌های فراوان قرار گرفتەاند و بە همین خاطر بسیاری از آیەهای قرآن بە پرسش‌های جدی حتی توهین‌های صورت گرفتە در آن زمان پاسخ می‌دهند. اما بە مرور زمان این عناصر بە صورتی مقدس می‌گردند کە غیر قابل نقد و مخالفت گشتەاند.

  خطوط هالە تقدس بە مرور زمان و بە فراخور قدرت‌ تشکل‌های مذهبی در جامعە وسیعتر گشتە است. همچنانکە پیامبر اسلام بعد از رحلت رفتە رفتە مقدس و رفتارش غیر قابل نقد گشت و این هالە تقدس بعد از قرنها امامان شیعە را در بر گرفت.
  بعد از قدرت گیری علمای شیعە در ایران، ”ولایت فقیە” بە عنوان نهاد حافظ منافع علمای مذهبی برای اینکە از دست‌رس منتقدان خارج گردد، مقدس اعلام گردید بە صورتی کە رفتار این”نهاد قدرت” غیر قابل نقد اعلام گشت و منتقدان را بە جرم ارتداد و تشکیک در دین بە زندان انداختند. اکنون خانە مداحان سهم می‌خواهد و انتظار دارد کە این هالە تقدس باید جامعە مداحان اهل بیت را هم احاطە کند و رفتار اشخاصی همچون محمود کریمی هم غیر قابل نقد اعلام گردند.
  زمانی کە ”نهاد ولایت فقیە” بە عنوان قدرت‌مندترین نهاد حکومتی و بزرگترین نهاد اقتصادی در کشور غیر قابل نقد و بازرسی است، مقدس اعلام نمودن جامعە مداحان هیچ موضوعی را عوض نمی‌کند تنها دایرە ”مقدس نمودن‌ها” را کمی بیشتر گسترش می‌دهد و بدون شک ”تقدس یا مقدس نمودن” جامعە مداحان از ”تقدس ولایت فقیە” برای کشور فاجعەبارتر نخواهد بود.

  Leave a reply

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu