• شکست سیاست‌های تعلیم و تربیت نظام جمهوری اسلامی

  Posted on december 11th, 2013 maaroufosmani No comments

   فارغ از اینکە جمهوری اسلامی در زمینەهای سیاسی، اقتصادی و انسانی ادعاهای گزاف و پرطمتراق دارد (١) رسالت  و هدف اصلی خود  را ” ارتقای فضایل اخلاقی و بالابردن شان و منزلت انسانی” تعریف می‌کند و ادعا می‌کند کە : ”کرامت انسان تنها در حکومت دینی و در تفکر اسلامی قابل تحقق است”
  وجود گستردە فحشا، فراوانی اعتیاد بە مواد مخدر، فسادهای افسار گسیختە میلیاردی ورشوە و اختلاس کلان درایران بە خوبی عدم توفیق نظام اسلامی را دربهسازی فرهنگی و تربیتی کە سران جمهوری اسلامی مدعی  سقوط آن در نظام پادشاهی بودند، نشان می‌دهد
  هجوم ایرنی‌ها بە صفحە بازی کن نامی و محبوب آرژانتینی لیونل مسی وهنرپیشە، مدل و مجری برنامە قرعە کشی جام  جهانی  خانم فرناندا لیما و فحاشی‌های غیر اخلاقی نسبت بە آنها هم، یا نمونە دیگری ازعدم تحقق ادعای نظام اسلامی است یا از نظر مقامات ایران، توهین و فحش بە افراد غیر مسلمان همانند مسی  و خانم لیما بد اخلاقی نیست و تکرار آن در موقعیت‌های مشابە امری پسندیدە است

  با این حال، نقش و مسئولیت حکومت در انحطاط  یا ارتقاء فرهنگی جوامع استبدای و تک صدای غیر قابل انکار است.  کنترل حکومت بر آموزش و پرورش، رسانەهای جمعی، و نظارت بر هر محفل فرهنگی، ادبی، علمی و جلو گیری از فعالیت نهادهای مدنی بە بهانە تعلیم و تربیت سالم ادعای نیست کە حکومت آن را رد نماید

   نظام حاکم  بە بهانە جلو گیری از نشر اندیشەهای  انحرافی، بسیاری از هنرمندان، ادیبان و روشنفکران ایرانی را عملا از صحنە فرهنگی، سیاسی و اجتماعی محروم نمودە است با استدلال مبارزە با تهاجم فرهنگی ارتباط روشنفکران  این مرزوبوم را با مردم قطع و عملا هرنوشتە و گفتار تاریخی، هنری، اجتماعی و دینی را سانسور می‌کند و  جالب آنکە حتی در سانسور برنامە رییس جمهور هم تردید بە خود راە نمی‌دهد

  استدلال حکومت و مبلغان سانسور این است کە این اندیشەها و اعمال از نظر فرهنگی و تربیتی روی مردمی کە لابد آگاهی ندارند تاثیر سوء می‌گذارد یا بە قول خودشان جامعە را بە ابتذال می‌کشد! حکومت خود را متولی فرهنگ، تربیت و محافظ اخلاق مردم معرفی می‌کند تا همچنانکە ادعا می‌کنند از انحطاط اخلاقی جامعە جلو گیری کنند

  حال باید ازعلمای حکومتی و از حکومت فقها پرسید، آیا آمار فحشا، اعتیاد، فساد و اختلاس حاکی از انحطاط اخلاقی نیست؟ توهین‌ بە دیگران را دون شان انسان، بی ادبی و کم فرهنگی نمی‌دانید؟
  اگرهست و میدانید، مگر خود نظام ادعا نمی‌کند کە حکومت اسلامی  نگهبان و حافظ فرهنگ و اخلاق است وبا اتکا بە تعالیم  دینی جامعە را ارشاد و معضل‌های فرهنگی و اجتماعی را درمان می‌کند؟ پس با وجود این دادەها و نتایج سانسور، کنترل ونظارت اجتماعی و فرهنگی نظام  نە تنها هیچ توفیقی نداشتە است بلکە در سقوط اخلاقی جامعە تاثیرگذار بودە است

   علمای علوم تربیتی و جامعە شناسی تاکید می‌کنند کە بزرگ سالان هنگامی کە با کودکانشان بە برنامەهای تلویزیونی و ویدیویی نگاە می‌کنند، سن و روحیات بچەها را مد نظر داشتە باشند، کتاب و نوشتار گروە سنی  آنها را در اختیارشان بگذارند و در سخن گفتن حضور آنها را مراعات کنند. حال، سخنان ”منافق باید اعدام گردد”، ”مرگ بر آمریکا” و ”اسرائیل باید نابود شود” در فرهنگ نوشتاری و گفتاری حکومت حداقل تا کنون از بسم‌اللە واجب‌تر بودە است. یعنی کودک آن را بە عنوان ارزش و هنجارمی‌پذیرد. آیا اگر کسی برای دیگران آرزوی مرگ  کند ، شخصی  خود را متعهد بە نابودی مردمان یک کشور بداند و انسانی کە بە خاطر ادعای تقلب هم وطن خود را منافق و لایق اعدام بخواند، از فحش ناموسی بە یکی از استورەهای فوتبال جهان کە مسلمان نیست، ابا خواهد داشت، از خار شمردن دیگران می‌پرهیزد؟

   کمتربرنامە تلویزیونی در جهان وجود دارد کە بە اندازە تهمت‌های حسین شریعتمداری با کرامت و نزاکت انسانی در ستیز واز نظر تربیتی برای خردسالان بد آموزی داشتە باشد. اکنون علاوە بر کیهان و صدا و سیما، فضای دانشگاە را هم در اختیارش گذاشتەاند!!  ٣٤ سال پخش عمومی سخنان آیت‌اللە جنتی دلباختە اعدام و گفتەهای علامە مصباح یزدی کە علما را چوپان مردم می‌خواند و رهنمودهای شخص رهبر جمهوری اسلامی کە در توهین و تنفرپراکنی تبحر دارد،  شرافت انسانی را جریحەدار،  کرامت و هنجارهای انسانی را می‌آزارند و آنگاە انتظار می‌رود کە کسی بە تماشای صحنەهای اعدام نرود و شخصی عمل غیر اخلاقی را در شبکەهای اجتماعی مرتکب نشود؟

  نظام و حکومتی کە ”دار زدن انسان را در خیابان”  کار فرهنگی و تربیتی بنامد، مرگ براین و آن ، ستیز با دیگران و حذف رقیب و مخالف را قانونی  کند، رهبرش علنا بە کشورهای دیگر ناسزا بگوید  ، رئیس جمهور سابقش مخالفان خود را ویروس بنامد، علمایش با بی نزاکتی در مورد اندیشەهای دیگر سخن بگویند و مرجع تقلید علنا از رفع فیلترینگ شبکەهای اجتماعی ابراز نگرانی کند، رادیو و تلویزیونش در توهین و ناسزاگوئی حد نگه ندارد، روشنفکرش چپ و راست از فرهنگ برتر و تمدن آریایی بنویسد، کدام هنجار مردمش را از انحطاط فرهنگی و اخلاقی حفظ کند و از سرگردانی برهاند، شما بگوئید کدام هنجار؟

  ________________________
  ١- (هرچند آمارها خود حکومت هم خلاف آن را می‌گویند. برای نمونە بە آمارهای مجلس شورای اسلامی یا سازمان شفافیت بین المللی مراجعە کنید)

  معروف عثمانی اوپسالا
  2013-12-09

  Leave a reply

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu