• تدبیر دولت روحانی در بوته‌ آزمایش

  Posted on augusti 25th, 2013 maaroufosmani No comments

    منتشر شدە در ایران امروز  

  بازنشر در العربیە 

  این نوشتە شامل دوبخش کە در دو مقطع زمانی  اما مرتبط بە یک موضوع نوشتە شدەاند، هست.؛

  جبهەی سوریە اولین چالش دولت روحانی در سیاست خارجی و اولین تقابل دولت وی با تعدد مراکز تصمیم گیر در سیاست خارجی خصوصاً با نظامیان پر قدرت سپاەپاسداران است.

   مسعود جزایری معاون ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران در چند روز گذشتە  گفتند: ”مداخله نظامی احتمالی در سوریه ”پیامدهای شدیدی” برای ایالات متحده خواهد داشت.” این سخنان در حالی بیان می‌شوند کە دستگاە دیپلماسی ایران کە سیاست‌های آن طبیعتاً باید از طرف دولت اتخاذ و از جانب وزارت امور خارجە اعلام شوند، هنوز رسماً در مورد دخالت امریکا و متحدانش در سوریە اعلام نظر نکردە است.؛
  تنها شخص رئیس جمهور بە محکومیت کار بردن سلاح شیمیایی در جنگ داخلی سوریە بدون اشارە بە طرف‌های درگیر پرداخت. ولی سخنان سردار جزایری علاوە بر ”هشدار مستقیم بە آمریکا حاکی از این امر است کە حتی  اگر ثابت گردد کە کاربرد سلاح شیمایی در جنگ سوریە بە وسیلەی دولت آن کشور صورت گرفتە است، جامعەی جهانی حق دخالت نظامی در سوریە را ندارد و اگر این دخالت صورت گیرد ایران با آن مقابلە خواهد کرد. این سخنان را باید ناشی از این امر دانست کە ایران ”کاربرد سلاح شیمایی” بە وسیلەی حکومت سوریە را امری ضد انسانی قلمداد نمی‌کند، یا حداقل حکومت بشار بر سوریە برای ایران این قدر اهمیت دارد کە ایران از عمل ضد انسانی کاربرد سلاح شیمیایی رسماً چشم پوشی کند! البتە این تصمیم هنوز از جانب دولت اعلام نگردیدە است و می‌توان گفت کە یا ، این سخنان جزایری همانند بسیاری از اظهار نظرهای قبلی سرداران سپاهی امری تبلیغاتی است کە هیچ ارادەای رسمی در پشت آن وجود ندارد یا تصمیم رهبر جمهوری اسلامی و محفل نظامیان بدون هماهنگی با دولت است و باید آن را تصمیم اصلی حکومت ایران در قبال سوریە بدون هماهنگی با دولت قلمداد نمود.؛

  طنین سخنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران هنگام تبلیغات انتخاباتی کە گفت «چرخش سانتريفيوژ خوب است مشروط بە آنکە زندگی مردم هم بچرخد»، هنوز در گوش شنوندەهای آن منعکس است. می‌توان آن سخنان را بیانگر این نکتە دانست کە روان نمودن گردش زندگی مردم کە اکنون با مشکلات فراوان اقتصادی روبرو است از اهمیت اول دولت ایشان خواهد بود. این سخنان بعد از انتخاب حسن روحانی بە عنوان رئیس جمهور، نوید این را میداد کە دولت وی بە تغییر در سیاست خارجی دست خواهد زد و از تقابل با جهان غرب کە یکی از موانع اصلی چرخهای اقتصادی ایران است، پرهیز خواهد نمود.؛

  قطعاً هر سخن و تصمیمی در ارتباط با سوریە از جانب حکومت ایران کە دارایی مراکز مختلف و گاهاً متضاد تصمیم گیری است، بر روابط ایران با جهان خارج تأثیر گذار خواهد بود کە هم می‌تواند این روابط را وارد فصل تازەای از چالش کند و هم ممکن است در صورت تغییر این سیاست‌ها کە وضعیت فلاکت بار اقتصادی کنونی کشور از نتایج زیان‌بار تقابل‌های جاەطلبانە ایران با جامعەی جهانی قبل از دولت روحانی است، بە تلطیف فضا کە دولت نیازمند آن هست، یاری رساند. اما بر خلاف این مصلحت سنجی‌ها، گویا ایران بە سوی «چالش بیشتر» گام بر می‌دارد و از تقابل با جامعەی جهانی و کشورهای پر قدرت منطقە مانند ترکیە و عربستان ابای ندارد کە بدون شک اگر بر خلاف دیدگاەهای مطرح شدەی حسن روحانی قلمداد نگردد در راستای آن‌ها هم نیست.؛

   25 -08- 2013

  روزنامه «ایندیپندنت» گزارش داد کە کشورهای غربی در واکنش به «استفاده دولت سوریه از سلاح
  شیمیایی»، طی دو هفته آینده با موافقت یا بدون موافقت شورای امنیت، بە حمله ای نظامی علیە دولت بشار اسد دست خواهند زد. پ. ن قول.؛

  بە احتمال بسیار زیاد بمباران و شلیک موشک بە اهداف نظامی در داخل سوریە حداقلی از مجازات دولت‌های غربی علیە حکومت بشار اسد باشد کە به خاطر فشار افکار عمومی جهان و عواقب کاربرد سلاح شیمایی در سرکوب مخالفان، مجبور بە انجام آن هستند حتی اگر بە انجام آن چندان رغبتی نداشتە باشند.؛

  دولت روحانی در این زمینە چە تصمیمی خواهد گرفت؟ یک مسئلە و ارادەی فرماندهان ارشد نظامی ایران کە هر عمل آنها می‌تواند ایران را عملاً در تنش سوریە بە صورت مستقیم در مقابل غرب قرار دهد، موضوع دیگری است کە از اهمیت بسیاری برخوردار است.؛
  نباید فراموش کرد کە از طرفی، سوریە عملاً مرکز تجمع نیروهای عربی وابستە بە ایران و محل تغذیەی نیروهای حزب اللە لبنان است، و از طرف دیگر جمهوری اسلامی عملاً چندین سال است کە بە صورت مستقیم در درگیری‌های سوریە مشارکت دارد. بنابراین، حکومت اسد بر سوریە برای ایران از چنان اهمیتی برخوردار است کە دست شستن از آن، اگر غیر ممکن نباشد، مطمئناً بسیار دشوار است. امکان دولت حسن روحانی اگر بنا بر هر مصلحتی تصمیم بر عدم مداخلە در جنگ سوریە بگیرد، برای متقاعد نمودن گروەهای داخل نظام کە بە سوریە همانند «جبهەی اول مقاومت علیە اسرائیل» و «شریک مطمئن منطقەای ایران» در منطقە می‌نگرند، بسیار محدود است.؛

  بە احتمال فراوان میان آمریکا و ایران همانند حملە بە عراق در زمان صدام حسین و جنگ علیە طالبان در افغانستان، مذاکراتی پنهانی صورت خواهد گرفت اما واضح است کە تصمیم ایران برای همکاری یا حداقل بی طرفی در این زمینە بە آسانی همگامی با ائتلاف درحملە بە عراق و افغانستان نخواهد بود و بعید است کە هیچ توافقی صورت بگیرد.؛

  اکنون این پرسش جدی مطرح است، حملەی غرب بە سوریە اگر صورت بگیرد آیا بە جنگ علیە ایران ختم نخواهد شد؟

  چند روز آیندە برای دولت حسن روحانی جهت تصمیم گیری در مورد بحران سوریە و هماهنگی با دیگر مراکز تصمیم گیر در جمهوری اسلامی از اهمیت فوق العادەای برخوردار است کە «تدبیر دولت» وی را بە بوتەی آزمایش سختی خواهد گذاشت. آتش کشورهای غربی علیە سوریە یا جوانەهای «امید بە دولت» روحانی را از همان ابتدا خشک خواهد کرد یا روحانی ثابت خواهد نمود کە در آتش هم می‌توان «درخت امید» را آبیاری نمود.؛

  معروف عثمانی اوپسالا
  2013-08-27

 • ”ماندلا استورەی کوشندگان ضد تبعیض است، نە نماد برتری طلبان مذهبی و نژادی”؛

  Posted on augusti 2nd, 2013 maaroufosmani No comments

  Foto: ‎"ماندلا استورەی کوشندگان ضد تبعیض است، نە نماد برتری طلبان مذهبی و نژادی" استورەها در همە اندیشەها، باورها، دینها و فرهنگها وجود دارند.طبیعی و قابل درک است کە اشخاص یا گروهی عکس یا نوشتەای از استورەی خود را برجستە کنند تا بە شیوەای نزدیکی تفکر خود را بە اندیشەی او نشان دهند یا حتی در مورد هوش ، زکاوت یا قدرت استورەی خود اغراق کنند.استورەها در همەی دورانها حداقل بعد از کتابت انسان (اختراع زبان نوشتاری) وجود داشتەاند. اما تا بە عصر حاضر نزدیکتر می شویم، استورەها واقعی تر و زمینی تر گشتەاند. درواقع مطالبی میان دروغ و راست در اطراف استورهای تاریخی مطرح گردیدە کە بعضی از آنها برای انسان امروزی غیر قابل پذیرش هستند. هرچند استورەهای امروزی هم از نسبت دادن ادعاها و مطالب نادرست بە آنها مصون نیستند اما کشف صحت و درستی یک ادعا در مورد یک استورەی امروزی قابل تحقیق است و تایید درستی یا اشتباە بودن آن بسیار سادتر از نمادهای دورانهای گذشتە است. نلسون ماندلا بە عنوان مبارزی کە ٢٧ سال زندان و رنجهای فراوان دیگری را بخاطر "تبعیض زدائی" از سیاهان آفریقای جنوبی تحمل نمود و بعد از آزادی پروسەی آشتی را با موفقیت در این کشور عملی نمود یکی از استورەهای بسیاری از انسان امروزی است کە انسانهای و گروەهای فراوانی تلاشهای او را در مبارزە با "آپارتاید" می ستایند و او را نماد "ضد تبعیض نژادی"، مبادی "عدالت گروهی" و استورەی "صلح و حقوق بشر" می شناسند.ماندلا، در تمام طول حیات خود با هر نوع تبعیض جنسیتی، ملیتی، نژادی، دینی و اعتقادی مرزبندی داشت. مدافع سرسخت حقوق بشر و برابری زنان و مردان بود. ماندلا در پایان دفاعیات خود در سال ١٩٦١ در دادگاە چنین گفت: «در طول زندگی‌، خود را وقف مردم آفریقا کرده‌ام. با استیلای سفدپوسان بر سیاهپوستان و سیاهان بر سفید پوستان مبارزه کرده‌ام. به دنبال آرمان جامعه‌ای آزاد و دموکراتیک که همه بتوانند در آن در توازن و با فرصت‌هایی برابر زندگی کنند بوده‌ام. این آرمان من است که امیدوارم با آن زندگی کرده و بدان دست یابم. اما اگر نیاز باشد آماده‌ام برای این آرمان بمیرم.»اما دریغ، گوئی این روزها مرزهای اندیشە، نماد گروەها و استورەی تفکرها در هم آمیختەاند. مدافعان "تبعیض"، معتقدان بە برتری نژادی و مبلغان تنفر از یک نژاد یا دین از ماندلای استورەی ضد تبعیض می گویند گوئی تنها تبعیض نسبت بە رنگ پوست انسانها "تبعیض نژادی" محسوب میگردد! تعدادی یهودی ستیزی و ضدیت با بهائیت را نهان نمی کنند و عملا و بە صورت آشکار دین و اندیشەی خود را برتر از دیگر اندیشەها قلمداد می کنند و بعضی دیگر بە صورت روشن و شفاف بە ابراز تنفر نسبت بە یک یا چند ملیت مانند اعراب می پردازند و نژاد آریـــــــــــائی را برتر می شمارند اما ماندلا را می ستایند! در حالی کە چە بخواهند یا نخواهند، نماد اندیشەی آنها حکومت رایش سوم و استورەی آنها هیتلر است.‎استورەها در همە اندیشەها، باورها، دینها و فرهنگها وجود دارند. طبیعی و قابل درک است کە اشخاص یا گروهی عکس یا نوشتەای از استورەی خود را برجستە کنند تا بە شیوەای نزدیکی تفکر خود را بە اندیشەی او نشان دهند یا حتی در مورد هوش ، زکاوت یا قدرت استورەی خود اغراق کنند.؛

  استورەها در همەی دورانها حداقل بعد از کتابت انسان (اختراع زبان نوشتاری) وجود داشتەاند. اما تا بە عصر حاضر نزدیکتر می شویم، استورەها واقعی تر و زمینی تر گشتەاند. درواقع مطالبی میان دروغ و راست در اطراف استورهای تاریخی مطرح گردیدە کە بعضی از آنها برای انسان امروزی غیر قابل پذیرش هستند. هرچند استورەهای امروزی هم از نسبت دادن ادعاها و مطالب نادرست بە آنها مصون نیستند اما کشف صحت و درستی یک ادعا در مورد یک استورەی امروزی قابل تحقیق است و تایید درستی یا اشتباە بودن آن بسیار سادتر از نمادهای دورانهای گذشتە است. ؛

  نلسون ماندلا بە عنوان مبارزی کە ٢٧ سال زندان و رنجهای فراوان دیگری را بخاطر ”تبعیض زدائی” از سیاهان آفریقای جنوبی تحمل نمود و بعد از آزادی پروسەی آشتی را با موفقیت در این کشور عملی نمود یکی از استورەهای بسیاری از انسان امروزی است کە انسانهای و گروەهای فراوانی تلاشهای او را در مبارزە با ”آپارتاید” می ستایند و او را نماد ”ضد تبعیض نژادی”، مبادی ”عدالت گروهی” و استورەی ”صلح و حقوق بشر” می شناسند.؛

  ماندلا، در تمام طول حیات خود با هر نوع تبعیض جنسیتی، ملیتی، نژادی، دینی و اعتقادی مرزبندی داشت. مدافع سرسخت حقوق بشر و برابری زنان و مردان بود. ماندلا در پایان دفاعیات خود در سال ١٩٦١ در دادگاە چنین گفت: «در طول زندگی‌، خود را وقف مردم آفریقا کرده‌ام. با استیلای سفدپوسان بر سیاهپوستان و سیاهان بر سفید پوستان مبارزه کرده‌ام. به دنبال آرمان جامعه‌ای آزاد و دموکراتیک که همه بتوانند در آن در توازن و با فرصت‌هایی برابر زندگی کنند بوده‌ام. این آرمان من است که امیدوارم با آن زندگی کرده و بدان دست یابم. اما اگر نیاز باشد آماده‌ام برای این آرمان بمیرم.»؛

  اما دریغ، گوئی این روزها مرزهای اندیشە، نماد گروەها و استورەی تفکرها در هم آمیختەاند. مدافعان ”تبعیض”، معتقدان بە برتری نژادی و مبلغان تنفر از یک نژاد یا دین از ماندلای استورەی ضد تبعیض می گویند گوئی تنها تبعیض نسبت بە رنگ پوست انسانها ”تبعیض نژادی” محسوب میگردد! تعدادی یهودی ستیزی و ضدیت با بهائیت را نهان نمی کنند و عملا و بە صورت آشکار دین و اندیشەی خود را برتر از دیگر اندیشەها قلمداد می کنند و بعضی دیگر بە صورت روشن و شفاف بە ابراز تنفر نسبت بە یک یا چند ملیت مانند اعراب می پردازند و نژاد آریـــــــــــائی را برتر می شمارند اما ماندلا را می ستایند! در حالی کە چە بخواهند یا نخواهند، نماد اندیشەی آنها حکومت رایش سوم و استورەی آنها هیتلر است

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu