• در مورد گفتگوی سە تن از اصلاح طلبان با آقای خامنەای

  Posted on februari 18th, 2013 maaroufosmani No comments
   Bild: ‎سیاستهای "مرد انقلابی" (آقای خامنەای) در چند سال اخیر در بیشتر محورها بە شکست انجامیدە است. ایران با رهبری ایشان بە صورت مستقیم درگیر جنگ سوریە گشتە است و علاوە بر هزینەهای هنگفت این جنگ ، انزوای بیشتر بین المللی، منطقەای نصیب جمهوری اسلامی گشتە است. پیش از بهار عربی جمهوری اسلامی با پشتیبانی از حماس و حزب اللە لبنان دو نیروی درگیر با اسرائیل بە محبوبیت نسبی در میان مردمان عرب و مسلمان دست یافتە بود. اما آیت اللە خامنەای با پستیبانی تمام عیار از بشار اسد بە صورت عینی این محبوبیت را از دست دادە است یا بە حداقل رساندە است. روابط حماس و ایران خود گویای بارز این مدعا است. آقای خامنەای با عناد و بدور از تعقل مذاکرات هستەای را با گروە ٥ + ١ بە نقطەای رساندە است کە نە راە پیش دارد و نە راە بازگشت. برای نمونە چند روز پیش امریکائیان از سر لطف اعلام کردند کە اگر ایران سایت فردو را تعطیل کند تحریم مبادلات طلا با تهران را مورد تجدید نظر قرار خواهند داد بدون اینکە حاضر بە تخفیف در تحریم نفت، گاز و بانک مرکزی ایران باشند. در حالی کە قبلا آمادە بودند کە امتیازات منطقەای زیادی در ازای تعطیلی فردو برای ایران در نظر بگیرند و این در حالی بود کە نفت و گاز و بانک مرکزی هنوز تحریم نشدە بودند. وقایع بعد از انتخابات سال ٨٨ نظام جمهوری اسلامی را بیش از پیش از مردم ایران برید و پایگاە مردمیش را بە حداقل ممکن در ٣٤ سال گذشتە کاهش داد و مشروعیت نظام ترک جدی برداشت. نظام با رهبری آقای خامنەای در صدد دفع اصلاح طلبان و پشتیبانان آقایان میرحسین موسوی و کروبی، سرکوب شدید را بە مدت چهار سال با قدرت و جباریت بە پیش برد و بسیار در این عرصە جان خود را از دست دادند و زندانها مملو از زنان و مردانی گشت کە منتقد بعضی از اعمال حاکمیت بودند.آقای خامنەای در اندیشەی مطلقە کردن قدرت بیت خود، با پشتیبانی سپاە پاسداران محمود احمدینژاد را در انتخابات سال ٨٨ بار دگر بە ریاست جمهوری منصوب نمود بە این امید کە محمود احمدی نژاد هرگز نمی تواند ادعای در حکومت داشتە باشد یا حاکمیت مطلق وی را بە چالش بکشد. اما آقای احمدی نژاد بە تدریج نزاعی را شروع کرد کە پایان این نزاع، یا پایان حکومت مطلقەی آقای خامنەای خواهد بود و یا با شکست کامل احمدی نژاد، تدبیر رهبر جمهوری اسلامی شکست خواهد، بە عبارت دیگر دو سر باخت آن بە حساب آقای خامنەای ثبت خواهد شد. بدون شک در دو سە ماە آیندە شاهد اخباری خواهیم بود کە حدس آنها در حال حاضر مشکل بنظر می رسد. رهبر جمهوری اسلامی بار دگر در صدد چارە جوئی احتمالا بە اصلاح طلبان روی آوردە است و در همین راستا امروز سە تن از شخصیتهای اصلاح طلب میانی را بعد از ٤ سال فشار مداوم برای توبە و اقرار بە اشتباە و طرد اقایان موسوی، کروبی و خاتمی، بە حضور فراخواند تا احتمالا از شرایط خطیر کنونی برای انها سخن بگوید و وظایف میهنی و اسلامی را بە آنها گوشزد نماید. متاسفانە آقایان مجید انصاری، موسوی لاری و اسحاق جهانگیری از گفتەها و سخنان مطرح شدە در این جلسە سخنی نگفتەاند‌... البتە این عدم شفافیت و رازداری در مذاکرات، خصلتی است کە از بدو تولد این جناح همراە انها بودە و با وجود نقد آن از جانب نزدیکان بە این جناح، هر دفعە بە بهانەای ان را فراموش نمودەاند البتە در بسیاری از مواقع از آن ضربە خوردەاند. برای نمونە مذاکرات اقایان خاتمی و کروبی هنگام اعتصاب مجلس ششم با آقای خامنەای.مشخص است کە مذاکرە با هر گروە و مقامی از جانب هرکسی بە خودی خود امری منفی قلمداد نمی گردد اما نباید فراموش کرد کە رسیدن بە این نقطە، برای مردم داخل و خارج کشور، فعالان سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری کم هزینە در بر نداشتە است. دەها نفر اعدام، صداها نفر زندانی و بیش از ٧٠ نفر بە قتل رسیدەاند و ایران در سالهای کە از بیشترین درآمد نفتی برخوردار بودە با وضعیت فاجعەبار اقتصادی دست بە گریبان است و این هزینەای است کە مردمان کشور از بی تدبیریهای رهبر جمهوری اسلامی متحمل ان گشتەاند.بنابر این، شایستە است کە اصلاح طلبان یکە و تنها بە دریا نزنند و شرایط خطیر همەی مردمان کشور را در نظر بگیرند. اگر قرار بر مذاکرە است، باید از حکومت بخواهند کە برای اثبات حسن نیت خود، نخست زندانیان سیاسی را آزاد و بە حصر رهبران جنبش سبز پایان دهد. آشتی ملی هدف نهائی و گام نخست آن انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابی قلمداد گردد.هر مذاکرەای بدون شفایت و آگاهی افکار عمومی و بدون در نظر گرفتن خواستەی انتخابات آزاد باعث خواهد شد کە اعتبار اصلاح طلبان بە شدت آسیب ببیند و فوقش انها خواهند توانست  کە چند صد نفر را بە آنطرف خاکریز ببرند.‎  سیاستهای ”مرد انقلابی” (آقای خامنەای) در چند سال اخیر در بیشتر محورها بە شکست انجامیدە است. ایران با رهبری ایشان بە صورت مستقیم درگیر جنگ سوریە گشتە است و علاوە بر هزینەهای هنگفت این جنگ ، انزوای بیشتر بین المللی، منطقەای نسیب جمهوری اسلامی گشتە است. پیش از بهار عربی جمهوری اسلامی با پشتیبانی از حماس و حزب اللە لبنان دو نیروی درگیر با اسرائیل بە محبوبیت نسبی در میان مردمان عرب و مسلمان دست یافتە بود. اما آیت اللە خامنەای با پستیبانی تمام عیار از بشار اسد بە صورت عینی این محبوبیت را از دست دادە است یا بە حداقل رساندە است. روابط حماس و ایران خود گویای بارز این مدعا است.؛آقای خامنەای با عناد و بدور از تعقل مذاکرات هستەای را با گروە ٥ + ١ بە نقطەای رساندە است کە نە راە پیش دارد و نە راە بازگشت. برای نمونە چند روز پیش امریکائیان از سر لطف اعلام کردند کە اگر ایران سایت فردو را تعطیل کند تحریم مبادلات طلا با تهران را مورد تجدید نظر قرار خواهند داد بدون اینکە حاضر بە تخفیف در تحریم نفت، گاز و بانک مرکزی ایران باشند. در حالی کە قبلا آمادە بودند کە امتیازات منطقەای زیادی در ازای تعطیلی فردو برای ایران در نظر بگیرند و این در حالی بود کە نفت و گاز و بانک مرکزی هنوز تحریم نشدە بودند.؛وقایع بعد از انتخابات سال ٨٨ نظام جمهوری اسلامی را بیش از پیش از مردم ایران برید و پایگاە مردمیش را بە حداقل ممکن در ٣٤ سال گذشتە کاهش داد و مشروعیت نظام ترک جدی برداشت. نظام با رهبری آقای خامنەای در صدد دفع اصلاح طلبان و پشتیبانان آقایان میرحسین موسوی و کروبی، سرکوب شدید را بە مدت چهار سال با قدرت و جباریت بە پیش برد و بسیار در این عرصە جان خود را از دست دادند و زندانها مملو از زنان و مردانی گشت کە منتقد بعضی از اعمال حاکمیت بودند.؛آقای خامنەای در اندیشەی مطلقە کردن قدرت بیت خود، با پشتیبانی سپاە پاسداران محمود احمدینژاد را در انتخابات سال ٨٨ بار دگر بە ریاست جمهوری منصوب نمود بە این امید کە محمود احمدی نژاد هرگز نمی تواند ادعای در حکومت داشتە باشد یا حاکمیت مطلق وی را بە چالش بکشد. اما آقای احمدی نژاد بە تدریج نزاعی را شروع کرد کە پایان این نزاع، یا پایان حکومت مطلقەی آقای خامنەای خواهد بود و یا با شکست کامل احمدی نژاد، تدبیر رهبر جمهوری اسلامی شکست خواهد خورد، بە عبارت دیگر دو سر باخت این بازی بە حساب آقای خامنەای ثبت خواهد شد. بدون شک در دو سە ماە آیندە شاهد اخباری خواهیم بود کە حدس آنها در حال حاضر مشکل بنظر می رسد. ؛

  رهبر جمهوری اسلامی بار دگر در صدد چارە جوئی احتمالا بە اصلاح طلبان روی آوردە است و در همین راستا امروز سە تن از شخصیتهای اصلاح طلب میانی را بعد از ٤ سال فشار مداوم برای توبە و اقرار بە اشتباە و طرد اقایان موسوی، کروبی و خاتمی، بە حضور فراخواند تا احتمالا از شرایط خطیر کنونی برای انها سخن بگوید و وظایف میهنی و اسلامی را بە آنها گوشزد نماید. ؛

  متاسفانە آقایان مجید انصاری، موسوی لاری و اسحاق جهانگیری از گفتەها و سخنان مطرح شدە در این جلسە سخنی نگفتەاند‌… البتە این عدم شفافیت و رازداری در مذاکرات، خصلتی است کە از بدو تولد این جناح همراە انها بودە و با وجود نقد آن از جانب نزدیکان بە این جناح، هر دفعە بە بهانەای ان را فراموش نمودەاند البتە در بسیاری از مواقع از آن ضربە خوردەاند. برای نمونە مذاکرات اقایان خاتمی و کروبی هنگام اعتصاب مجلس ششم با آقای خامنەای.؛

  مشخص است کە مذاکرە با هر گروە و مقامی از جانب هرکسی بە خودی خود امری منفی قلمداد نمی گردد اما نباید فراموش کرد کە رسیدن بە این نقطە، برای مردم داخل و خارج کشور، فعالان سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری کم هزینە در بر نداشتە است. دەها نفر اعدام، صداها نفر زندانی و بیش از ٧٠ نفر بە قتل رسیدەاند و ایران در سالهای کە از بیشترین درآمد نفتی برخوردار بودە با وضعیت فاجعەبار اقتصادی دست بە گریبان است و این هزینەای است کە مردمان کشور از بی تدبیریهای رهبر جمهوری اسلامی متحمل ان گشتەاند.؛

  بنابر این، شایستە است کە اصلاح طلبان یکە و تنها بە دریا نزنند و شرایط خطیر همەی مردمان کشور را در نظر بگیرند. اگر قرار بر مذاکرە است، باید از حکومت بخواهند کە برای اثبات حسن نیت خود، نخست زندانیان سیاسی را آزاد و بە حصر رهبران جنبش سبز پایان دهد. آشتی ملی هدف نهائی و گام نخست آن انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابی قلمداد گردد.؛
  هر مذاکرەای بدون شفایت و آگاهی افکار عمومی و بدون در نظر گرفتن خواستەی انتخابات آزاد باعث خواهد شد کە اعتبار اصلاح طلبان بە شدت آسیب ببیند و فوقش انها خواهند توانست کە چند صد نفر را بە آنطرف خاکریز ببرند.؛

 • ” آقای خامنەای، رطب خوردە كی کند منع رطب ”

  Posted on februari 16th, 2013 maaroufosmani No comments
  آ‌قای خامنەای زبان باز نمود و بە سخن درآمد و رئیس جمهور، رئیس و نمایندگان مجلس را مورد انتقاد شدید قرار داد. آقای خامنەای در انتقاد شدید از محمود احمدی نژاد گفتند:”"رئيس يک قوه به استناد اتهام ثابت نشده‌ای در دادگاه، دو قوه ديگر را متهم کرد که کار بد، نامناسب، تضييع حقوق اساسی مردم و خلاف شرع و اخلاق و خلاف قانون بود.” پ.ن.ق
  این سخن آقای خامنەای را چگونە می توان ترجمە کرد یا پذیرفت، در حالی کە رسانەهای جمعی مانند روزنامەی کیهان و رادیو تلویزیون کە زیر نظر مستقیم ایشان هستند در طول زمامداری وی همە روزە و در برنامەهای گوناگون شخصیتهای منتقد و مخالف آقای خامنەای را بدون محاکمە و حتی بازجوئی، نتنها متهم کردەاند بلکە با این اتهامات مورد آزار و اذیت هم قرار دادەاند و از این گذشتە گاهی این اتهامات واهی دلیل جان باختن بسیاری از متهمان گشتە است.؛
  روزنامەی کیهان هزاران افشاگری واهی، همراە با اسنادی جعلی و ساختگی را علیە اندیشمندان ایرانی و حتی علیە مقامات کشور از جملە محمد خاتمی رئیس جمهور دو دورە جمهوری اسلامی منتشر نمودە است، و آیت اللە خامنەای با سکوتشان آن را تایید نمودە یا با اعطای لقب تک تیرانداز بە حسین شریعتمداری، مستقیما آن را تایید کردە است.؛
  با مرور وقایع قتلهای زنجیرەای بە سادگی میتوان دریافت کە منتقدان داخلی نظام آقای خامنەای در بسیاری از مواقع جان خود را حتی بدون دادگاە تشریفاتی هم از دست دادەاند.؛

  بە حصر آقای میرحسین موسوی و حجت الاسلام مهدی کروبی و خانم زهر رهنورد توجە کنید. حکم کدام دادگاە دلیل این همە فشار و توهین بە آنها و خانوادە آنها است؟
  دوسال زندان آنها بر اساس حکم کدام حاکم شرع غیر از خود آقای خامنەای صادر گشتە است؟ بگذریم از اینکە بازجویان آقای خامنەای وقاحت را بدانجا رساندە اند کە دلیل از هم پاشیدگی خانوادەها هم میگردند، همان مطلبی کە خانم نرگس موسوی بدان اشارە کردە اند یا نامەی آقای ابوالفظل قدیانی از داخل زندان, از فشار بر خانم آقای علیرضا رجائی پردە برداشتند. ؛

  بە صورت خلاصە می توان پرسید کە کدام شخصیت منتقد آیت اللە خامنەای وجود دارد کە علیە وی سندسازی، تهمت و افترا در رسانەهای جمعی زیر نظر آقای خامنەای انجام نپذیرفتە باشد؟ یک مورد را نمی توان یافت!؛

  البتە مشخص است کە آنچە در مجلس بە وقوع پیوست عادی و قانونی و در شان مسئولان ردەبالای یک کشور نیست. اما آنچە اتفاق افتاد و ادامە خواهد داشت عملی است کە رهبر جمهوری اسلامی مستمر بدان دست زدە است و همانند ارث و خصلت رذالت باری است کە از وی بە مقامات سبک شان نظام رسیدە است. می توان نتیجە گرفت و گفت کە، ”آقای خامنەای، رطب خوردە كی کند منع رطب”؛

   

   

 • ”توسل جمهوری اسلامی بە میمون برای حل معضلات اقتصادی”

  Posted on februari 2nd, 2013 maaroufosmani No comments
  خصلت جمهوری اسلامی بیش از آنکە بە بنیانگذار یا رهبر فعلیش شبیە باشد بە عادتهای جواد لاریجانی شباهت دارد.؛
  اگر دقت کردە باشید هرگاە، سخن از تصاحب زمینهای غصبی اطراف تهران آقا جواد پیش می اید یا  پروندەاش در دادگاە مطرح میشود این آقا مثل برق و باد یک مصاحبە ترتیب می دهد و منکر وجود زندانی سیاسی در جمهوری اسلامی می گردد یا ناعادلانە بودن محاکمات در جمهوری اسلامی را رد می کند.؛
  کسی نمی داند وجود یا عدم وجود زندانی سیاسی چە ربطی بە غصب زمینهای وی دارد و بررسی پروندە وی در دادگاە و وجود زندانی سیاسی کجا مرحبا!؟جمهوری اسلامی هم کە فلسفەی بقایش در وجود بحرانهاست هرگاە بە مشکل و معضل عمدەای روبرو می شود، تمام رسانەها را بسیج میکند و از ”پیشرفت عظیم در عرصەی هستەای سخن میراند یا هنگام کمبود یک کالا سریع و السیر یک موشک پرتاب میکند ”. مثلا در چند روز گذشتە کە قیمت برابری دلار با ریال ایران از مرز ٤٠٠٠٠ هزار ریال گذشت در یک برنامە مضحک اما مهیج برای بینندگان آماتور یک میمون را بە فضا فرستادند، هرچند بعدا ادعا شد کە تصویرهای میمون فرستادە شدە با میمون برگشتە تفاوتهای اساسی دارد و اصل پروژە را برنامەای برای فریب مردم قلمداد کردند، اما کسی نفهمید کە گران شدن قیمت ارزهای خارجی کە نشانەی ازدست دادن قدرت خرید مردم است چە ربطی بە تفریح یک میمون در فضا دارد؟
  یا پیشرفت هستەای با تورم شدید، گرانی سرسام آور و بی کاری فزایندە و پرتاب موشک شهاب (کە خود مسئولان جمهوری اسلامی هم بە دلیل تعدد این شهابها اسمهایشان را فراموش کردەاند) با کمبود مرغ در کجا و طبق کدام قاعدە فلسفی یا مذهبی ارتباط دارند؟می توان نتیجە گرفت کە جواد لاریجانی با ”طرح عدم وجود زندانی سیاسی” بە قدرت سیاسی یا بزرگان نظام پیام میدهد کە هیچ بی آبروی حآضر بە این ادعاهای خلاف واقع، پوچ و ذلت بار نیست اگر منافعی همانند تصاحب زمینهای با ارزش اطراف تهران در میان نباشد. پس این عمل آقا جواد حداقل بر اساس استدلال ”کسب منافع و پذیرش ذلت ” یک ارتباط منطقی باهم دارند.؛
  اما من هنوز موفق بە کشف ارتباط بین سفر میمون بە فضا و بی ارزشتر شدن پول ایران، کمبود گشت مرغ و پرتاب موشک و ارتباط بین معضلهای اقتصادی و پیشرفت هستەای نشدەام.؛
  شاید بتوان با این ضرب المثل این قاعدە را بە یک سر انجامی رساند. می گویند: ” غریق ( انسان در حال غرق شدن) بە دم سگ هم چنگ می زند حتی اگر مسلم باشد”. یعنی دم و دستگاە ولی فقیە برای نهان کردن عدم لیاقت
  و ناکار آمدی نظامشان بە میمون هم متوسل میگردد”؛دوستان برای دیدن اسناد زمین خواری محمد جواد لاریجانی و آیت اللە لاریجانی کە صحت آنها بە صورت غیر مستقیم از طرف سایت الف تاید و آن را کار یک نهاد ” ریاست جمهوری ” نامیدە است   اینـــــــــــــجا کلید کنند

  "توسل جمهوری اسلامی بە میمون برای حل معضلات اقتصادی" خصلت جمهوری اسلامی بیش از آنکە بە بنیانگذار یا رهبر فعلیش شبیە باشد بە عادتهای جواد لاریجانی شباهت دارد. اگر دقت کردە باشید هرگاە، سخن از تصاحب زمینهای غصبی اطراف تهران آقا جواد پیش می اید یا کسی پروندەاش در دادگاە مطرح میشود این آقا مثل برق و باد یک مصاحبە ترتیب می دهد و منکر وجود زندانی سیاسی در جمهوری اسلامی می گردد یا ناعادلانە بودن محاکمات در جمهوری اسلامی را رد می کند. کسی نمی داند وجود یا عدم وجود زندانی سیاسی چە ربطی بە غصب زمینهای وی دارد و بررسی پروندە وی در دادگاە و وجود زندانی سیاسی کجا مرحبا!؟جمهوری اسلامی هم کە فلسفەی بقایش در وجود بحرانهاست هرگاە بە مشکل و معضل عمدەای روبرو می شود، تمام رسانەها را بسیج میکند و از "پیشرفت عظیم در عرصەی هستەای سخن میراند یا هنگام کمبود یک کالا سریع و السیر یک موشک پرتاب میکند ". مثلا در چند روز گذشتە کە قیمت برابری دلار با ریال ایران از مرز ٤٠٠٠٠ هزار ریال گذشت در یک برنامە مضحک اما مهیج برای بینندگان آماتور یک میمون را بە فضا فرستادند، هرچند بعدا ادعا شد کە تصویرهای میمون فرستادە شدە با میمون برگشتە تفاوتهای اساسی دارد و اصل پروژە را برنامەای برای فریب مردم قلمداد کردند، اما کسی نفهمید کە گران شدن قیمت ارزهای خارجی کە نشانەی ازدست دادن قدرت خرید مردم است چە ربطی بە تفریح یک میمون در فضا دارد؟ یا پیشرفت هستەای با تورم شدید، گرانی سرسام آور و بی کاری فزایندە و پرتاب موشک شهاب (کە خود مسئولان جمهوری اسلامی هم بە دلیل تعدد این شهابها اسمهایشان را فراموش کردەاند) با کمبود مرغ در کجا و طبق کدام قاعدە فلسفی یا مذهبی ارتباط دارند؟می توان نتیجە گرفت کە جواد لاریجانی با "طرح عدم وجود زندانی سیاسی" بە قدرت سیاسی یا بزرگان نظام پیام میدهد کە هیچ بی آبروی حآضر بە این ادعاهای خلاف واقع، پوچ و ذلت بار نیست اگر منافعی همانند تصاحب زمینهای با ارزش اطراف تهران در میان نباشد. پس این عمل آقا جواد حداقل بر اساس استدلال "کسب منافع و پذیرش ذلت " یک ارتباط منطقی باهم دارند. اما من هنوز موفق بە کشف ارتباط بین سفر میمون بە فضا و بی ارزشتر شدن پول ایران، کمبود گشت مرغ و پرتاب موشک و ارتباط بین معضلهای اقتصادی و پیشرفت هستەای نشدەام. شاید بتوان با این ضرب المثل این قاعدە را بە یک سر انجامی رساند. می گویند: " غریق ( انسان در حال غرق شدن) بە دم سگ هم چنگ می زند حتی اگر مسلم باشد". یعنی دم و دستگاە ولی فقیە برای نهان کردن عدم لیاقت و ناکار آمدی نظامشان بە میمون هم متوسل میگردد".

 • ”رەخنەیەک لە نەزەراتی کاک ‌هێمن سێدی ،”سەبارەت بە بارودوخی کوردوستانی سوریە

  Posted on februari 1st, 2013 maaroufosmani 1 comment

  ئەمە گفتگۆی کاک هێمنی سەیدی خوشەویست لە گەڵ رادیو دەنگی ئەمریکا ییە، سەبارەت بە کردەوەکانی تورکیە لە ناوچەو و بە تایبەت لە سوریە.؛
  ئەسلی گفتگویە کە لێرە دا ببینن

  دیارە من لێرەدا وتەکانی کاک هێمن بە چاوێکی رەخنەگرانە چاو لێ دەکەم و پیشم وایە وتەکانی ئەوەندە بەنرخن کە بو ئەوەی ئەبن بخرێنە بەر سرنج و حەتا رەخنەیان لێ بگێری. ؛
  کاک هێمن زور بە دروستی گەماروی ئابوری کوردستانی سوریە لە گەڵ ئابلوقەی ئابوری غەزە کە تورکیە بە نائینسانی ئەزانی هەل دەسەنگێنێ و رونی ئەکاتەوە کە دڵ سوزی تورکیە بۆ خەلکی غەزە بنەمایکی ئینسانی نەبووە، بەلکو سیاسەتی دەسەلاتدارنی تورکیە دەم سەردەم دا، وای بە قازانج زانێوە. گەر واش نەبا یا نەبێ، بە پێ کام حوکمی ئینسانی ئەتوانی خەلکێ کی تر بخاتە ژیر گوشاری گەماروی ئابوری کە رەنگە هیچ ریگایەکی تریان نەبێ. ؛
  پاشان کاک هێمن ئاماژە بە وە دەکا کە گویا تورکیە گروپەکانی توندرو یا تورەی ئیسلامی دژ بە کورد بە هیز ئەکا. ؛
  ئەکرێ لێرەدا بلێم، پیـم وایە تەحلیلەکەی لێرەدا ساکارە . وجودی گروپە ئیسلامێکانی تورەی ئیسلامی دژ بە حکومەتی بەشار ئەسەد بە کەس رەد ناکرێتەوە. یانی ئەم گروپانە وەکو واقعیەتێک هەن و نەقشێکی بەرچاویشیان لە جوڵانەوەی دژ بە نیزامی بەشار ئەسەد هەێە. جا ئەوە گەر بە ویستی تورکیە دابندرێ، من گومانم لێ هەیە و پیشم وانێ کەس مەدرەکی ئەوەی لە دەست دابێ.؛
  هەر وەک ئەزانین تورکیە تەنیا وڵاتی یاریکەر لە ناو سوریەدا نێ، عەرەبستانی سعودی، قەتەر و میسر یا مصر رولێکی بەرچاویان لە سازدانی گروپە ئیسلامێکان لە ناوچو و لە سوریەدا هەیە، رەنگێشە ئەوە بە پێجەوانەی خواستی تورکیە بێ. ئەوەی گرینگە تورکیە لە جیاتی دوژمن کاری، ئیدارەکردن یا بە قەولی کاک هێمن دوستایەتی لە گەڵ ئەوان هەڵ بژاردوە و گەر ئەوە بە پیچەوانی مەنافیعی کوردیش بێ، لە دروستی ”سیاسەتی بە پێ مەنافعی تورکیە” کەم ناکاتەوە. دیارە منیش هەر وەک یەک ئینسان ئاواتە خواز بووم هەلو مەرەجی سوریە بە ئەمرو نەگا. و هەر وەک کوردیکش خوازیار بوم و هەم کە هەلو مەرجی کوردەکان زیاتر لەوە نەشیوی و لە گەڵ کاک هێمنیش تەواو کوکم کە گەماروی ئابوری تورکیە لە سەر کوردوستای روژ ئاوا ئەو پەری نامرڤایەتێ. بەڵام زور باش ئەزانین کەس بە ئارەزو با ئاواتەکانی ناگا و دونیا دونیای یاری کردنە… ؛
  هەلبەت با ئیشارە بە وەش بکەم کە یارمەتی تورکیە بە گروپە ئیسلامیکان ئەتوانێ بەو چاوەروانێ بێ ١- ئەم گروپە ئیسلامیانە نە کەونە بەر دەستی ئەلقاعیدە و گروپەکانی تری توند رو. ٢- شورای نەتەوی سوریە لەناو سوریەش رەخنەیەکی زوری لە سەرە و خەلکێ کی زور پشتیان تی کردووە، واتە سازبونی گروپە ئیسلام گەرایەکان، بە ویست یا بی ویستی تورکیە هەر روی ئەدا و تورکیەش دروست یا خەلەت لە گەڵ بەشار ئەسەد تازە ناگونجی و چارەیەکی غیری یارمەتی بە وان نێ…. دە دوا روژیش دا لە دوژمن کاری ئەم گرپانە دژ بە تورکیە کەم ئەکاتەوە. ؛

  کاک هیمن، باس لە وە ئەکا کە گەر گروپە ئیسلامێ کانی سوریە، لە گەڵ کوردەکان توشی شەر بن، چونکە کوردەکان بە ئیمانەوە بەشەر دین و ئەوانی تر بو پول، هیچ دەسکەوتێکیان نابێ.؛

  نازانم کاک هێمن چونی ئیمانی هەر دوو لایەنی ئەندازە گرتووە و یەکیان بە ئیماندار دادەنی و ئەوی تریان بە پوڵ؟ بەڵام گەر واش بێ، ئەم ئیدعایە بەداخەوە ئیدعایەکی واقیعی نێ. واقعیەتی قودرەت دە دونیای ئەمرو دا ، ئیمکانات، پول و هیزی پشتیوانە . کامە نیروی نیزامی مودیرنی دونیای ئەمرو لە بەر بیرو و باور، یان بو ئیمانیان شەر ئەکا؟ هەڵبەت بیرو و باوەر تەنیا فاکتورێکی تەئسیر دانەرە.؛

  بە بروای من سەرکەوتن یا شکستی گروپ یا حەتا مێلەتیک لە میدانی شەر وەدی نایە. گروپ یا نەتوەیەک ( گەر بتوانین هیزەکانی کوری سوریە بە نمایەندەی هەمو کوردوستانی سوریە دابنین، گەرچی لە وەش گومان هەیە- حەتا دەنگوی ئەمە هەیە گروپی دەسەلات داری ناوخوی کوردوستای سوریە ئیمکانی گەشە کردنی گروپەکانی تری کوردی نادا واتە ریگایان پێ ئەگرێ) ئەتوانێ سەرکەو تو بێت کە هەلەکان بدوزیەتوە و بو بردنە پێشی بەرنامەکانی خوی پلانی هەبێ.؛
  پێم وایە نابێ مونکیری یاری کردنی کوردی سوریە لە ناوچەدا بە قازانجی نیزامی بەشار ئەسەد بین جا چ بە پیوەندی، چ بی پەیوەندی، زوری فەرق نێ. گەر بە قازانجیشیان بێ، هیچ جیگای رەخنەی سیاسی نێ. (باسی حقوقی بەشری ناکەم یا سەرکوبەکانی کورد بە دەستی نیزامی بەعسی سوریە) باس باسی هەل قوزتنەوەی لایەنی کورد لە سوریەیە. بە بروای من، کوردەکانی سوریە، خوازیار یا بە پیچەوانی خواستیان گرێدراو بە لایەنگری لە نیزامیکی دوراو و قابیلی نیفرەتن، هەرچەند بو ئەوەش هیچ سەنەدیک نەبی، بەڵام ئێمە لە دادگا نێن. ئێمە لە کوملگا دا دەژین کە ئەفکاری خەلک بەسراوە بە میدیایەکانەویە و میدیایەکانیش لایەنگری کوردەکان یا یاری کوردەکان بە قازانجی ئەسەد زەق ئەکەنەوە.؛
  من پێم وایە کوردی سوریە زیرەکی کرد خوی لە شەری ویرانگەر پاراست، بەڵام هیچ زیرەکیک نی کە خو بخاتە بەر پلاماری نەیارانی دەوڵەتی سوریە- گەر لایەنی کورد لە سوریە بە تەعامول، گفتگو و دووان بتوانێ پێشی هەر کێشەیەک بگرێ، واتە هەولی دەوڵەتی تورکیە پوچەڵ کاتەوە، زیرکی کردوە.؛
  مەبەستم ئەوەیە، کە میدیای کوردی و رەخنەگری کوردی زور باش ئەبێ، پلانەکانی نەگونجاوی لایەنە کوردیکان زیادتر بدەنە بەر تیری رەخنە. واتە نەزەراتی وان لە سەر ئەفکاری کوردەکان تەئسیر گوزارە. ؛
  پێم وایە کاک هێمنیش لە گەلم موافیق بێ کە دەسەلاتی سیاسی ئەبێ رەخنەی ڵی بگیری، جا کورد بێ یان فارس، عەرەب بێ یان ئەجەم. بویە حکومەتێ هەریمی کوردوستانیش هەرچەندی رەخنەی ڵی بگیری کەمە. بەڵام زور سەیرە، زور یەک لە روشەنبیرانی کوردی کوردوستای روژهەلات لە هەر شوینیەک سیاسەتی ناوجەی حکومتی هەریم کوردوستان لە گەڵ پەکەکە دەموقابیلی یەک دابن، ئەوی چەوت ئەروانێتە مەسەلەکە و ریگای خەڵەت ئەروا ”حکومەتی هەریمی کوردوستانە”؟
  هەڵبەت ئەم دیرەی ئاخیر، ناروانیەتە گفتگویەکەی کاک هێمن دەو لێ دوانە دا، گەرچی توزیەکش لە رەخنەکانی جەنابی حکومەتی هەریمی ئەگرتەوە و ئە وەی هیچ رەخنەی لێ نەگیرا، ”لایەنیکی کیشەکە بوو ”.؛
  لە ئاخیر دا بە پیویستی ئەزانم کە بلێم، یەکیک لەو کەسانەی کە زورتری نوسراوەکانی ئەبینم و بو من جیگای سرنجن، نوسراوەکانی هیمن سەیدیە. ؛

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu