• ” گمانە زنی در مورد بازداشتهای اخیر و اطلاعیەی امروز وزارت اطلاعات ”

  Posted on januari 30th, 2013 maaroufosmani No comments

  شواهد و قرائن نشان می دهد کە جمهوری اسلامی از ترس جان گرفتن و زندە شدن اعتراضات مردمی در آستانە انتخابات ریاست جمهوری زهر ترک شدە است و گرچە هیچ وقت صبور و شکیبا نبودە ولی اکنون بر خلاف گذشتە اعتماد بنفس خود را هم از دست دادە است. ؛

  بازداشت جمعی از خبرنگاران در روزهای گذشتە و هشدار امروز وزارت اطلاعات در مورد بازدشتی های بیشتر حاکی از این امر است کە ماموران امنیتی بدون در دست داشتن هیچ اطلاعات و گزارش مستندی بە این بازداشتها دست زدەاند و احتمالا این طرح را بە سە دلیل گسترش خواهند داد.؛

  ١- طبق تحلیل و بررسی نهادهای امنیتی،دشمنان، مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی برای زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کە کنترل نیروهای امنیت بر اوضاع بسیار دشوار خواهد بود، طرحهای برای شروع مجدد اعتراضات دارند یا مخالفان و منتقدان در کمین فرصتی هستند کە بتوانند اعتراضات را شروع کنند. نیروهای امنیتی با توجە بە اشراف اطلاعاتی کە دارند سناریوهای احتمالی را بخوبی تجزیە و تحلیل کردەاند و شرایط را بسیار مهیا، برای شروع اعتراضات یافتەاند و در نتیجە انتظار دارند کە با این بازداشتهای کور بە سرنخهای دست یابند کە آنها را بە شبکەهای مخالفان، کە نیروهای امنیتی مظنون بە وجود آنها هستند، برساند. ؛

  ٢- وزارت اطلاعات و نهادهای دیگر امنیتی لیست مظنونان امنیتی را در اختیار دارند و در صورت بروز هر تنشی یا وجود احتمال هر اعتراضی، بە بازداشت این مظنونان خواهند پرداخت. با بازجوئی از این بازداشتیها، نهادهای امنیتی بە اطلاعات و حتی تحلیلهای هرچند محدود کە از نظر روانشناسی جمعی بسیار حائز اهمیت است دسترسی پیدا میکنند. بعید نیست کە این بازداشتها برای جمع اوری اینگونە اطلاعات و تحلیلها صورت گرفتە باشد کە ممکن است نیروهای امنیتی از آن غافل ماند باشند.؛

  ٣- نهادهای نظامی، ایجاد فضای رعب و وحشت را برای پیش گیری از شدت یافتن اعتراضات بسیار موثر می دانند و بدینوسیلە و با تشدید این بازداشتها و احتمالا درز فیلم شکنجەها و ددمنشیهای کە خود در زندان انجام دادەاند، ارادەی کسانی را نشانە می روند کە احتمال میدهند بە اعتراض روی خواهند آورند، و با ایجاد فضای ترس و وحشت بر اجتماع، احتمال اعتراض را کاهش یا حداقل آن را محدود می کنند. ؛

  اگر غیر از این بود، ارتباط با بی بی سی و دیگر شبکەهای خبری کە تا چند سال پیش آزادانە در ایران گزارش تهیە میکردند، چە ارزشی دارد کە یک حکومت با این هزینەی فراوان کە در جهان برای این بازداشتها پرداخت میکند، دست بزند. هرچند محبوبیت بیش از پیش بی بی سی فارسی در میان اجتماع ایرانی انکار ناپذیر است.؛

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu