• ”ماندلا استورەی کوشندگان ضد تبعیض است، نە نماد برتری طلبان مذهبی و نژادی”؛

  Posted on augusti 2nd, 2013 maaroufosmani No comments

  Foto: ‎"ماندلا استورەی کوشندگان ضد تبعیض است، نە نماد برتری طلبان مذهبی و نژادی" استورەها در همە اندیشەها، باورها، دینها و فرهنگها وجود دارند.طبیعی و قابل درک است کە اشخاص یا گروهی عکس یا نوشتەای از استورەی خود را برجستە کنند تا بە شیوەای نزدیکی تفکر خود را بە اندیشەی او نشان دهند یا حتی در مورد هوش ، زکاوت یا قدرت استورەی خود اغراق کنند.استورەها در همەی دورانها حداقل بعد از کتابت انسان (اختراع زبان نوشتاری) وجود داشتەاند. اما تا بە عصر حاضر نزدیکتر می شویم، استورەها واقعی تر و زمینی تر گشتەاند. درواقع مطالبی میان دروغ و راست در اطراف استورهای تاریخی مطرح گردیدە کە بعضی از آنها برای انسان امروزی غیر قابل پذیرش هستند. هرچند استورەهای امروزی هم از نسبت دادن ادعاها و مطالب نادرست بە آنها مصون نیستند اما کشف صحت و درستی یک ادعا در مورد یک استورەی امروزی قابل تحقیق است و تایید درستی یا اشتباە بودن آن بسیار سادتر از نمادهای دورانهای گذشتە است. نلسون ماندلا بە عنوان مبارزی کە ٢٧ سال زندان و رنجهای فراوان دیگری را بخاطر "تبعیض زدائی" از سیاهان آفریقای جنوبی تحمل نمود و بعد از آزادی پروسەی آشتی را با موفقیت در این کشور عملی نمود یکی از استورەهای بسیاری از انسان امروزی است کە انسانهای و گروەهای فراوانی تلاشهای او را در مبارزە با "آپارتاید" می ستایند و او را نماد "ضد تبعیض نژادی"، مبادی "عدالت گروهی" و استورەی "صلح و حقوق بشر" می شناسند.ماندلا، در تمام طول حیات خود با هر نوع تبعیض جنسیتی، ملیتی، نژادی، دینی و اعتقادی مرزبندی داشت. مدافع سرسخت حقوق بشر و برابری زنان و مردان بود. ماندلا در پایان دفاعیات خود در سال ١٩٦١ در دادگاە چنین گفت: «در طول زندگی‌، خود را وقف مردم آفریقا کرده‌ام. با استیلای سفدپوسان بر سیاهپوستان و سیاهان بر سفید پوستان مبارزه کرده‌ام. به دنبال آرمان جامعه‌ای آزاد و دموکراتیک که همه بتوانند در آن در توازن و با فرصت‌هایی برابر زندگی کنند بوده‌ام. این آرمان من است که امیدوارم با آن زندگی کرده و بدان دست یابم. اما اگر نیاز باشد آماده‌ام برای این آرمان بمیرم.»اما دریغ، گوئی این روزها مرزهای اندیشە، نماد گروەها و استورەی تفکرها در هم آمیختەاند. مدافعان "تبعیض"، معتقدان بە برتری نژادی و مبلغان تنفر از یک نژاد یا دین از ماندلای استورەی ضد تبعیض می گویند گوئی تنها تبعیض نسبت بە رنگ پوست انسانها "تبعیض نژادی" محسوب میگردد! تعدادی یهودی ستیزی و ضدیت با بهائیت را نهان نمی کنند و عملا و بە صورت آشکار دین و اندیشەی خود را برتر از دیگر اندیشەها قلمداد می کنند و بعضی دیگر بە صورت روشن و شفاف بە ابراز تنفر نسبت بە یک یا چند ملیت مانند اعراب می پردازند و نژاد آریـــــــــــائی را برتر می شمارند اما ماندلا را می ستایند! در حالی کە چە بخواهند یا نخواهند، نماد اندیشەی آنها حکومت رایش سوم و استورەی آنها هیتلر است.‎استورەها در همە اندیشەها، باورها، دینها و فرهنگها وجود دارند. طبیعی و قابل درک است کە اشخاص یا گروهی عکس یا نوشتەای از استورەی خود را برجستە کنند تا بە شیوەای نزدیکی تفکر خود را بە اندیشەی او نشان دهند یا حتی در مورد هوش ، زکاوت یا قدرت استورەی خود اغراق کنند.؛

  استورەها در همەی دورانها حداقل بعد از کتابت انسان (اختراع زبان نوشتاری) وجود داشتەاند. اما تا بە عصر حاضر نزدیکتر می شویم، استورەها واقعی تر و زمینی تر گشتەاند. درواقع مطالبی میان دروغ و راست در اطراف استورهای تاریخی مطرح گردیدە کە بعضی از آنها برای انسان امروزی غیر قابل پذیرش هستند. هرچند استورەهای امروزی هم از نسبت دادن ادعاها و مطالب نادرست بە آنها مصون نیستند اما کشف صحت و درستی یک ادعا در مورد یک استورەی امروزی قابل تحقیق است و تایید درستی یا اشتباە بودن آن بسیار سادتر از نمادهای دورانهای گذشتە است. ؛

  نلسون ماندلا بە عنوان مبارزی کە ٢٧ سال زندان و رنجهای فراوان دیگری را بخاطر ”تبعیض زدائی” از سیاهان آفریقای جنوبی تحمل نمود و بعد از آزادی پروسەی آشتی را با موفقیت در این کشور عملی نمود یکی از استورەهای بسیاری از انسان امروزی است کە انسانهای و گروەهای فراوانی تلاشهای او را در مبارزە با ”آپارتاید” می ستایند و او را نماد ”ضد تبعیض نژادی”، مبادی ”عدالت گروهی” و استورەی ”صلح و حقوق بشر” می شناسند.؛

  ماندلا، در تمام طول حیات خود با هر نوع تبعیض جنسیتی، ملیتی، نژادی، دینی و اعتقادی مرزبندی داشت. مدافع سرسخت حقوق بشر و برابری زنان و مردان بود. ماندلا در پایان دفاعیات خود در سال ١٩٦١ در دادگاە چنین گفت: «در طول زندگی‌، خود را وقف مردم آفریقا کرده‌ام. با استیلای سفدپوسان بر سیاهپوستان و سیاهان بر سفید پوستان مبارزه کرده‌ام. به دنبال آرمان جامعه‌ای آزاد و دموکراتیک که همه بتوانند در آن در توازن و با فرصت‌هایی برابر زندگی کنند بوده‌ام. این آرمان من است که امیدوارم با آن زندگی کرده و بدان دست یابم. اما اگر نیاز باشد آماده‌ام برای این آرمان بمیرم.»؛

  اما دریغ، گوئی این روزها مرزهای اندیشە، نماد گروەها و استورەی تفکرها در هم آمیختەاند. مدافعان ”تبعیض”، معتقدان بە برتری نژادی و مبلغان تنفر از یک نژاد یا دین از ماندلای استورەی ضد تبعیض می گویند گوئی تنها تبعیض نسبت بە رنگ پوست انسانها ”تبعیض نژادی” محسوب میگردد! تعدادی یهودی ستیزی و ضدیت با بهائیت را نهان نمی کنند و عملا و بە صورت آشکار دین و اندیشەی خود را برتر از دیگر اندیشەها قلمداد می کنند و بعضی دیگر بە صورت روشن و شفاف بە ابراز تنفر نسبت بە یک یا چند ملیت مانند اعراب می پردازند و نژاد آریـــــــــــائی را برتر می شمارند اما ماندلا را می ستایند! در حالی کە چە بخواهند یا نخواهند، نماد اندیشەی آنها حکومت رایش سوم و استورەی آنها هیتلر است

  Leave a reply

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu